Favoritos
Tu cuenta
Tu carrito está vacío¿No sabes por dónde empezar?Artículos nuevos
¿No has vuelto a encontrar aquello que te gustó? Crea una lista de deseos y no te pierdas nada.Artículos nuevos

Gestiona tus pedidos, crea una lista de deseos y compra más rápido.

RegistrarseIniciar sesión

Square Drop Fine Art Conservation Lab

Square Drop ideą jest wyra­że­nie oso­bo­wo­ści przez przed­mio­ty. Zało­ży­ciel­ka Square Drop uwa­ża, że udział w kre­owa­niu wła­snej prze­strze­ni jest dro­gą do odna­le­zie­nia w sobie arty­sty. Studio zaczy­na­ło od kon­ser­wa­cji dzieł sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z anty­kwa­riu­sza­mi z róż­nych zakąt­ków świa­ta – od Kopenhagi po Nowy Jork. Obecnie, wyko­rzy­stu­jąc tę wie­dzę, two­rzy rów­nież autorskie meble, sto­su­jąc tra­dy­cyj­ną tech­no­lo­gię i szla­chet­ne mate­ria­ły.

Sorting
Kategoria
Klasyfikacja
Cena
Wymiar
Kolor
Marka
Czas dostawy
Tworzywo
Stan
Styl

8 productos

Seamos compañeros de viaje.

Suscríbete al newsletter y recibe 15 euros para usar en tu primera compra

newsletterSignUp.additionalInfo