Ulubione
Panel użytkownika
Twój koszyk jest pusty.Nie wiesz od czego zacząć?Nasze wybory
Pamięć dobra, ale krótka? Stwórz listę ulubionych, aby niczego nie przegapić.Zobacz nowości

Zarządzaj zamówieniami, obserwuj ulubione i kupuj szybciej.

Zarejestruj sięZaloguj się

Poniżej znajdziesz Regulamin serwisu yestersen dostępnego pod adresem https://www.yestersen.com. Jeżeli jest on dla Ciebie niejasny, napisz do nas pod [email protected], a postaramy się pomóc. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r., a pod tym linkiem znajdziesz jego wcześniejszą wersję.

Regulamin

serwisu yestersen dostępnego pod adresem https://www.yestersen.com obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego yestersen dostępnego pod adresem URL https://www.yestersen.com jest spółka yestersen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fałata 6/20, 02-534 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573487, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 12.650 złotych, NIP: 5252628054, REGON: 362421801, e-mail: [email protected] ("yestersen").

 2. Definicje

  Niniejszy Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie:

  • Cena oznacza uzgodnioną przez Oferenta i yestersen cenę brutto za Przedmiot z Oferty.
  • Cena Całkowita oznacza sumę Ceny oraz kosztów wysyłki Przedmiotu w wariancie wybranym przez Kupującego.
  • Dostawca oznacza podmiot z którym współpracuje Oferent lub yestersen w zakresie dostarczenia Kupującemu Przedmiotu określonego w Zamówieniu.
  • Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel (Panel Użytkownika), uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez yestersen, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
  • Konto Oferenta oznacza indywidualny dla każdego Oferenta panel (Panel Oferenta), uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez yestersen, po dokonaniu przez Oferenta zgłoszenia w Serwisie i jego pozytywnej weryfikacji.
  • Kraj Kupującego oznacza kraj do którego wysłane zostaną zakupione przez Kupującego Przedmioty.
  • Kraj Oferenta oznacza kraj z którego wysłane zostaną zakupione Przedmioty.
  • Kupujący oznacza każdego Użytkownika (konsumenta lub przedsiębiorcę), który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub dokonującego Zakupu w Serwisie.
  • Kwota do Wypłaty oznacza Cenę powiększoną o koszty wysyłki oraz pomniejszoną o Rabat dystrybutorski yestersen, kary umowne należne yestersen oraz inne należności przysługujące yestersen, płatną Oferentowi przez yestersen za każdą opłaconą Transakcję.
  • Oferta oznacza każde ogłoszenie sprzedaży Przedmiotu w Serwisie umieszczone przez Oferenta.
  • Przedmiot oznacza każdy egzemplarz towaru będącego przedmiotem Oferty.
  • Serwis oznacza stronę internetową stworzoną, rozwijaną i wykorzystywaną przez yestersen, dostępną pod adresem URL https://www.yestersen.com i na jego podstronach.
  • Oferent oznacza Użytkownika z prawami do zgłaszania Ofert w Serwisie.
  • Stan Przedmiotu opisuje stopień zużycia Przedmiotu wskazany przez Oferenta lub yestersen będący jednym z poniższych:
   • – New Old Stock: Przedmiot nieużywany, wyprodukowany przed rokiem 2000
   • – Nowy: Przedmiot nieużywany wytwarzany współcześnie
   • – Odnowiony: Przedmiot używany po renowacji
   • – Idealny: Przedmiot używany bez zauważalnych śladów zużycia
   • – Bardzo dobry: Przedmiot używany z minimalnymi śladami zużycia
   • – Dobry: Przedmiot używany z pewnymi ślady zużycia
   • – Wysłużony: Przedmiot używany z zauważalnymi śladami zużycia ale funkcjonalny
  • Transakcja oznacza każdorazowy zamiar zakupienia Przedmiotu przez Kupującego poprzez dodanie go do koszyka i rozpoczęcie procesu płatności.
  • Rabat dystrybutorski oznacza wynagrodzenie yestersen należne od Oferenta ustalone odrębnie w Umowie Komisu lub innej umowie o współpracy handlowej.
  • Regulamin oznacza niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin wraz z odpowiednimi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie rodzaju i zakresu świadczonych usług, tryb postępowania reklamacyjnego i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Serwisu.
  • Umowa Komisu oznacza umowę zawieraną pomiędzy Oferentem i yestersen w przypadku sprzedaży komisowej Przedmiotów za pośrednictwem Serwisu.
  • Użytkownik oznacza wszystkie podmioty zarejestrowane w Serwisie jako Oferent lub Kupujący.
  • Zakup oznacza opłaconą Transakcję, która skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Oferentem lub yestersen i Kupującym. Zakup dokonywany jest przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość z wyłączeniem zamówień opłaconych w punktach sprzedaży stacjonarnej yestersen.
  • Zamówienie oznacza jedną lub więcej Transakcji, które Kupujący zamierza opłacić.
 3. Rejestracja

  1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Serwisie aby utworzyć Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
  2. Użytkownikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem, że Konto Użytkownika założy w ich imieniu prawny opiekun.
  3. W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.
  4. Rejestracja w Serwisie odbywa się:
   1. przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego, lub rejestrację za pośrednictwem serwisu Facebook, lub
   2. automatycznie po uzupełnieniu danych do wysyłki na stronie “Kasa” przy składaniu pierwszego Zamówienia, lub
   3. przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza zgłoszenia na Oferenta.
  5. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.
  6. W przypadku dowolnej formy rejestracji, po jej pomyślnym zakończeniu użytkownik otrzymuje od yestersen automatyczne powiadomienie na wskazany przez siebie adres email.
  7. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu są równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
  8. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje yestersen, że wszelkie podane przez niego dane i informacje są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych/informacji Użytkownik zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Użytkownika.
  9. Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta Użytkownika.
  10. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej yestersen.
  11. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża osobną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez yestersen w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą Polityką prywatności.
  12. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od yestersen na swój adres email informacji systemowych, nie stanowiących informacji handlowej.
  13. Dokonując rejestracji Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie ofert handlowych yestersen i zaufanych partnerów handlowych.
  14. yestersen może odmówić Użytkownikowi utworzenia lub prowadzenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane przez yestersen. Odmowa taka może nastąpić w szczególności jeżeli:
   1. yestersen poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika,
   2. Użytkownik naruszył wcześniej zasady korzystania z Serwisu, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje,
   3. Login lub podana przez Użytkownika marka lub logotyp są tego rodzaju, że naruszają prawo, postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
   4. Przyczyny techniczne uniemożliwiają yestersen prowadzenie Konta Użytkownika,
   5. Użytkownik naruszył postanowienia jakichkolwiek umów zawieranych z yestersen.
  15. Zabrania się publikowania w Serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, niezgodnych z prawdą, dobrymi obyczajami mogących wyrządzić szkodę yestersen lub osobie trzeciej, jak również wszelkich treści naruszających przepisy prawa.
  16. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej, etc.
 4. Zasady zakupów

  1. Składanie Zamówień
   1. Składanie Zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka, a następnie potwierdzenie adresu dostawy i danych rozliczeniowych na stronie “Kasa” oraz rozpoczęcie opłacenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zapłać i Kup”. Z tą chwilą dochodzi do złożenia Zamówienia.
   2. Użytkownik nie będzie w stanie złożyć Zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nazwa ulicy i jej numer, kod pocztowy, miasto, kraj, adres email, numer telefonu) do formularza dostępnego na stronie “Kasa” zawierającej informacje o dokonywanym Zamówieniu.
   3. Po opłaceniu Zamówienia przez Kupującego, dochodzi do Zakupu i każda Transakcja wchodząca w skład Zamówienia otrzymuje status “Opłacona”.
   4. yestersen niezwłocznie informuje Kupującego o każdym jego Zakupie.
   5. yestersen niezwłocznie informuje Oferenta o każdej opłaconej Transakcji dotyczącej jego Oferty.
   6. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, hiszpańskim lub angielskim odpowiednio dla Kupujących zamieszkałych w Polsce, Hiszpanii lub poza tymi dwoma wymienionymi krajami.
   7. Kupujący zobowiązany jest dokonywać Zakupu w sposób przemyślany i świadomy związanych z tym konsekwencji.
   8. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Oferenta do sprzedaży Przedmiotu poza Serwisem.
   9. Kupujący może, nie nabywając jednocześnie żadnego Przedmiotu, nabyć Kartę Podarunkową emitowaną przez yestersen. W takim wypadku do umowy pomiędzy Kupującym a yestersen w zakresie, w jakim dotyczy ona takiej Karty Podarunkowej należy odpowiednio stosować postanowienia Regulaminu Serwisu dotyczące Umowy Sprzedaży. Szczegółowe zasady nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych zostały zawarte w Regulaminie Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych.
  2. Formy płatności
   1. Jedyną formą płatności za złożone Zamówienie jest przedpłata w wysokości 100% Ceny Całkowitej.
   2. Przedpłaty można dokonać online za pośrednictwem systemów płatności Dotpay i PayPal lub przelewem bankowym na rachunek bankowy yestersen po uprzedniej zgodzie yestersen.
   3. yestersen umożliwia Kupującym dokonywanie płatności w systemie ratalnym – ta forma płatności obsługiwana jest przez bank,z którym yestersen zawarł stosowną umowę.
   4. Obowiązujące w wyżej wymienionych systemach warunki płatności określają odpowiednie przepisy, właściwe wzorce umowne (np.: regulamin, ogólne warunki umowy) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury instytucji, udostępniane na ich stronach internetowych lub dostępne za pośrednictwem yestersen.
   5. yestersen zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności w Serwisie dowolnego z wymienionych powyżej systemów płatności w dowolnym czasie.
  3. Cena
   1. Cena Przedmiotu dostępnego w sprzedaży stanowi informację jawną, podaną do publicznej wiadomości, chyba że Oferent w porozumieniu z yestersen postanowią inaczej.
   2. Cena wyrażona jest w złotych polskich lub w euro w zależności od Kraju Kupującego.
   3. Cena może ulec obniżeniu w przypadku jeśli Oferent zdecyduje się dokonać przeceny (obniżenia Ceny) własnym staraniem lub staraniem yestersen za zgodą Oferenta.
   4. Ostateczną ceną wiążącą strony jest Cena zawarta w Serwisie w momencie rozpoczęcia Transakcji przez Użytkownika.
   5. W uzasadnionych przypadkach innych niż wymienione w pkt. 4.3.3 powyżej, yestersen zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny w porozumieniu z Oferentem.
  4. Koszty wysyłki
   1. Koszty wysyłki Przedmiotu są ustalane przez Oferenta lub yestersen, oddzielnie dla każdego egzemplarza Przedmiotu i Kraju Kupującego, w momencie zgłaszania Oferty.
   2. W przypadku, gdy Oferent nie ustalił kosztu wysyłki do Kraju Kupującego, Kupujący może zwrócić się do Oferenta za pośrednictwem Serwisu o wycenę takiego kosztu. Akceptacja wyceny przez Kupującego oznacza, że taki koszt wysyłki zostanie naliczony podczas składania Zamówienia zgodnie z pkt. 4.4.4 poniżej.
   3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
   4. Koszty wysyłki, w formie przesyłki kurierskiej, pocztowej lub innej usługi transportowej, naliczane są automatycznie w momencie dodania Przedmiotu do koszyka, oddzielnie dla każdego z Przedmiotów.
   5. Zamawiając dwa lub więcej Przedmiotów od tego samego Oferenta, Kupujący pokrywa pełny koszt wysyłki za wszystkie Przedmioty.
  5. Dostawa przesyłek
   1. Przedmioty w Ofercie stanowią własność Oferenta do momentu odbioru przez Kupującego przesyłki wysłanej przez Oferenta na zlecenie yestersen.
   2. Przedmioty pochodzące od jednego Oferenta mogą zostać wysłane w osobnych przesyłkach.
   3. Zamówienia zawierające Przedmioty od więcej niż jednego Oferenta będą wysyłane w osobnych przesyłkach.
   4. Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez Oferenta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego.
   5. W przypadku zaistnienia konieczności odbioru osobistego Przedmiotu przez Kupującego za uprzednią zgodą yestersen, Kupujący jest powiadamiany telefonicznie przez Oferenta lub yestersen o możliwym miejscu i terminie odbioru Przedmiotu.
   6. Zmiana adresu wysyłki przez Kupującego w Panelu Użytkownika nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla Zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Przedmioty z takiego Zamówienia zostaną wysłane na adres podany w trakcie jego składania.
   7. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych już Zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt z yestersen.
   8. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie, yestersen zleca Oferentowi wysyłkę Przedmiotu. Od tego momentu Oferent powinien wysłać zakupiony Przedmiot najpóźniej w terminie wskazanym w jego Ofercie.
   9. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Kupujący tego zażądał.
  6. Anulowanie Transakcji
   1. W uzasadnionych przypadkach yestersen zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od jej opłacenia przez Kupującego. Za uzasadniony przypadek rozumieć należy w szczególności: łatwo zauważalny dla Kupującego błąd systemu sprzedaży (np. rażąco zaniżona Cena), wycofanie się Oferenta z przedstawionej Oferty, brak dostępności i uszkodzenie Przedmiotu sprzedaży.
   2. yestersen zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, w których jednocześnie wykorzystano kod rabatowy oraz jako formę płatności wybrano raty 0%.
   3. W przypadku anulowania Transakcji przez yestersen, zwrot środków następuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od anulowania zamówienia.
   4. yestersen zobowiązuje się poinformować Kupującego o anulowaniu Transakcji niezwłocznie po jej anulowaniu.
 5. Zasady sprzedaży

  1. Status Oferenta
   1. Dostęp do Panelu Oferenta przyznawany jest Użytkownikowi przez yestersen po akceptacji zgłoszenia Użytkownika na Oferenta.
   2. Wysłanie zgłoszenia na Oferenta skutkuje rejestracją w Serwisie.
   3. O przyznaniu Użytkownikowi statusu Oferenta yestersen decyduje w oparciu o informacje zamieszczone przez Użytkownika w zgłoszeniu.
   4. Aby wysłać zgłoszenie na Oferenta, Użytkownik musi wypełnić dostępny w Serwisie formularz z zachowaniem wszystkich poniższych zasad:
    1. Użytkownik musi być przedsiębiorcą rozumianym jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
    2. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako wymagane;
    3. Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza.
   5. Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i jego pozytywnej weryfikacji przez yestersen, Użytkownik uzyskuje dostęp do konta Oferenta. Po przyznaniu dostępu do Panelu Oferenta, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane dane w Panelu Oferenta po pierwszym zalogowaniu do Panelu Oferenta.
   6. yestersen zastrzega sobie prawo do odmowy Użytkownikowi przyznania dostępu do Konta Oferenta bez podania przyczyny.
   7. Oferent wyraża zgodę na to, że dla Transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają jedynie umowy zawierane z yestersen oraz postanowienia Regulaminu.
   8. Zabrania się Oferentom zamieszczania w Serwisie adresów innych stron internetowych oraz wszelkich informacji o charakterze handlowym, reklamowym lub kontaktowym innych niż Oferta.
   9. yestersen zastrzega sobie prawo do odebrania lub ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Panelu Oferenta bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli jego Oferty lub działania mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
  2. Przedmioty
   1. Przedmioty są umieszczane w Serwisie przez Oferenta w formie Oferty na czas nieokreślony.
   2. Oferent oświadcza, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć i opisów Ofert, które zgłasza w Serwisie. Oferent zobowiązany jest zamieszczać Oferty Przedmiotów stanowiących wyłącznie jego własność, nieobciążonych jakimikolwiek prawami osób trzecich, wadami bądź wadami fizycznymi, o których nie uprzedził wyraźnie w treści Oferty.
   3. W celu umieszczenia Oferty w Serwisie, Oferent tworzy Ofertę za pośrednictwem Konta Oferenta. yestersen dokonuje weryfikacji Oferty możliwie najszybciej. Weryfikacja polega m.in. na ocenie, zgodności treści Oferty z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienia przez Ofertę kryteriów jakościowych, estetycznych i asortymentowych.
   4. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Oferent zobowiązany jest zamieścić fotografie Przedmiotu a także szczegółowo wypełnić metrykę produktu zgodnie z instrukcjami formularza tworzenia Ofert.
   5. Zabrania się Oferentowi zamieszczania w Ofertach wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie Użytkowników do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu itp.
   6. Zabrania się Oferentowi umieszczania w Ofercie informacji nieprawdziwych, w szczególności dotyczących atrybucji, wieku, pochodzenia lub innych znamion autentyczności Przedmiotu.
   7. yestersen zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Oferty bez podawania jej przyczyny.
   8. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Oferta jest moderowana, po czym możliwie najszybciej publikowana i prezentowana Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
   9. W ramach moderacji Oferty yestersen zastrzega sobie prawo do zmiany elementów Oferty w zakresie spójności nazewnictwa, poprawności treści, katalogowania Przedmiotu, wyboru zdjęcia głównego i innych działań uznanych przez yestersen za stosowne, o czym Oferent jest osobno informowany. W razie brak niezwłocznego sprzeciwu ze strony Oferenta przyjmuje się, że wyraził on zgodę na treść Oferty w zaproponowanym przez yestersen brzmieniu.
   10. W przypadku negatywnej weryfikacji, Oferta nie zostanie opublikowana ani prezentowana Użytkownikom.
   11. Oferent oświadcza, że jest w posiadaniu Przedmiotów ze swoich Ofert.
   12. Jeżeli Oferent oferuje Przedmiot na sprzedaż również poza Serwisem, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji jego Oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność egzemplarzy Przedmiotu. Dotyczy to w szczególności niezwłocznego wycofywania egzemplarzy Przedmiotu sprzedanych poza Serwisem.
   13. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku przez Oferenta i zakupu przez Kupującego Przedmiotu, który jest niedostępny, a którego oferta nie została wycofana, yestersen przysługuje wynagrodzenie w wysokości dwukrotności Rabatu dystrybutorskiego, płatne na pierwsze wezwanie yestersen, tytułem poniesionych kosztów operacyjnych i wizerunkowych.
   14. Oferując Przedmiot na sprzedaż również poza Serwisem, Oferent zobowiązuje się, że Cena w Serwisie nie będzie wyższa od analogicznej ceny poza Serwisem. Zasada ta dotyczy również ceny wywoławczej w przypadku Przedmiotów oferowanych na platformach aukcyjnych.
   15. Niedostosowanie się przez Oferenta do zobowiązania określonego w pkt. 5.2.14. powyżej może skutkować usunięciem Oferty z Serwisu przez yestersen, bądź automatycznym obniżeniem przez yestersen Ceny w Serwisie do najniższej jego ceny żądanej przez Oferenta poza Serwisem. Wielokrotne niedostosowanie się przez Oferenta do zobowiązania określonego w pkt. 5.2.14. może skutkować odebraniem Oferentowi dostępu do Panelu Oferenta przez yestersen.
   16. Po publikacji Oferty Oferent może ją modyfikować za pomocą Panelu Oferenta w zakresie wyznaczonym przez yestersen bądź też wycofać tymczasowo lub trwale wybrane egzemplarze Przedmiotu ze sprzedaży.
   17. Po publikacji Oferty yestersen może, za zgodą Oferenta, tymczasowo wycofać wybrane egzemplarze Przedmiotu ze sprzedaży tytułem rezerwacji.
   18. Oferent wyraża zgodę na wykorzystanie przez yestersen treści jego Ofert w celach promocyjnych w Serwisie jak również w innych mediach (m.in. Internet, prasa, telewizja, outdoor, i inne).
   19. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Oferent ustala Cenę oraz koszt wysyłki do wybranych przez Oferenta krajów.
   20. yestersen zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży lub zawieszenia Ofert Oferenta w dowolnym momencie bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
   21. Zabrania się Oferentowi nakłaniania, w jakiejkolwiek formie, Kupującego do Zakupu poza Serwisem.
   22. Selekcji Ofert wyświetlanych na banerach w Serwisie dokonuje yestersen.
   23. Selekcji Ofert prezentowanych w Newsletterze dokonuje yestersen.
  3. Realizacja zamówień
   1. Po Zakupie, yestersen zleca Oferentowi przekazanie zamówionego Przedmiotu Kupującemu.
   2. Od momentu określonego w pkt. 5.3.1., Oferent zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot osobiście lub zlecić jego wysyłkę za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego w terminie określonym w ofercie lub innym ustalonym wspólnie pomiędzy Oferentem a Kupującym.
   3. Przedmiot pozostaje w posiadaniu Oferenta do momentu ich wysyłki lub osobistej dostawy.
   4. Termin realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu na wyraźną prośbę Kupującego lub jeśli Oferent wprowadził do Serwisu informację o wstrzymaniu realizacji Zamówień obejmującym ten okres.
   5. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Oferent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kupującego oraz yestersen mailowo lub za pomocą Panelu Oferenta.
   6. Przygotowując Przedmioty do wysyłki, Oferent zobowiązuje się należycie je zabezpieczyć tak, aby dotarły one do Kupującego w stanie zgodnym z opisem w Ofercie oraz w razie potrzeby ubezpieczyć na wypadek ewentualnych szkód w transporcie.
   7. Zabrania się Oferentowi dołączania do przesyłek ofert handlowych Oferenta oraz wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie Kupującego do bezpośredniego kontaktu z Oferentem, w szczególności adresu email, numeru telefonu i adresu strony internetowej.
   8. Oferent zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek wysłanych za pośrednictwem Dostawcy na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej lub nieprawidłowej przesyłki.
   9. W przypadku osobistego doręczenia przesyłki przez Oferenta, ma on obowiązek sporządzenia i zachowania potwierdzenia doręczenia przesyłki.
   10. Po wysłaniu Przedmiotu, Oferent zobowiązany jest potwierdzić nadanie przesyłki w Panelu Oferenta oraz przekazać Kupującemu numer listu przewozowego lub dane kontaktowe Dostawcy.
   11. Za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek przez Oferenta lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Oferent pod warunkiem, że Kupujący udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.3.12.
   12. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan dostarczonego Przedmiotu w obecności Dostawcy. W przypadku zauważenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego spisania protokołu szkody w obecności Dostawcy. Brak protokołu daje podstawę do odrzucenia reklamacji.
   13. W przypadku zwrotu Przedmiotu przez Kupującego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek bezpośrednio przez Kupującego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Kupujący pod warunkiem, że Oferent udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy na zasadach analogicznych do tych określonych w pkt. 5.3.12.
   14. W przypadku odmowy przyjęcia Przedmiotu od Dostawcy przez Kupującego i wynikającej z tej odmowy konieczności zwrotnego transportu przez Dostawcę do Oferenta, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Oferent.
   15. W przypadku opóźnienia Oferenta w zleceniu wysyłki Przedmiotu lub we własnoręcznym dostarczeniu Przedmiotu do Kupującego, yestersen przysługuje kara umowna w wysokości 1% Ceny niedostarczonych Przedmiotów, za każdy dzień opóźnienia. Kwotę kary umownej yestersen potrąca z Kwoty do Wypłaty przysługującej Oferentowi.
   16. W przypadku opóźnienia Oferenta w zleceniu wysyłki Przedmiotu lub we własnoręcznym dostarczeniu Przedmiotu do Kupującego przekraczającego 14 dni, przyjmuje się, że Zamówienie jest niezrealizowane z przyczyn dotyczących Oferenta. W takiej sytuacji yestersen przysługuje dodatkowa kara umowna w wysokości 10% Ceny niedostarczonych Przedmiotów.
   17. Przygotowując przesyłkę do wysyłki, Oferent zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów do pakowania oraz materiałów promocyjnych yestersen pod warunkiem ich dostarczenia przez yestersen.
  4. Zakup z pominięciem yestersen
   1. Zabrania się Oferentowi nakłaniania Kupującego do Zakupu Przedmiotu poza Serwisem.
   2. W przypadku udokumentowanego przez yestersen, skutecznego Zakupu z pominięciem yestersen, yestersen przysługuje wynagrodzenie w wysokości dwukrotności Rabatu dystrybutorskiego, płatne na pierwsze wezwanie yestersen.
  5. Opłaty
   1. Posiadanie konta Użytkownika jest bezpłatne.
   2. W przypadku sprzedaży komisowej yestersen jest uprawniony do opłat za korzystanie ze statusu Oferenta oraz do wynagrodzenia od Transakcji w formie Rabatu dystrybutorskiego, który stanowi odsetek Ceny ustalony z Oferentem w Umowie komisowej.
   3. yestersen nie pobiera opłat lub prowizji od kosztu wysyłki Przedmiotu.
   4. yestersen nabywa prawo do Rabatu dystrybutorskiego od Transakcji z chwilą gdy Kupujący dokona Zakupu.
   5. Rabat dystrybutorski od Transakcji potrącany jest z Ceny, w taki sposób że Oferentowi przysługuje wypłata różnicy między Ceną Przedmiotu a Rabatem dystrybutorskim i innymi należnościami przysługującymi yestersen.
  6. Rozliczenia
   1. Oferent może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą w swoim Koncie Oferenta.
   2. Zapłata Kwoty do Wypłaty na rzecz Oferenta w danym okresie rozliczeniowym następuje pierwszego dnia roboczego po upłynięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa poniżej w pkt 5.6.4., zgodnie ze stanem Salda Konta Oferenta.
   3. Środki są wypłacane w walucie użytej przez Kupującego podczas Zakupu. W przypadku, gdy Oferent nie prowadzi rachunku w takiej walucie, jego Wypłata zostanie przewalutowana wg. średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego danego okresu rozliczeniowego.
   4. W przypadku sprzedaży komisowej, okresy rozliczeniowe są ustalane przez yestersen w porozumieniu z Oferentem w Umowie komisowej. W pozostałych przypadkach okresy rozliczeniowe są ustalane przez yestersen i Oferenta w osobnym porozumieniu.
   5. Kwota należna Oferentowi to suma Kwot do Wypłaty za Transakcje w zakończonym okresie rozliczeniowym.
   6. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów, reklamacji, lub innych zdarzeń, w szczególności zdarzeń uzgodnionych z Oferentem.
   7. Zapłata następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Oferenta, zdefiniowany przez Oferenta w Koncie Oferenta.
   8. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku lub błędnego wpisania numeru rachunku bankowego o którym mowa w pkt. 5.6.7. przez Oferenta, a w szczególności za spowodowane tym błędem dokonanie przez yestersen przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy nienależący do Oferenta lub brak możliwości przelewu środków należnych Oferentowi.
   9. Dokonanie przelewu przez yestersen na numer rachunku bankowego o którym mowa w pkt. 5.6.7. wywołuje skutek zapłaty zobowiązania yestersen wobec Oferenta, niezależnie od poprawności wpisanego numer rachunku bankowego przez Oferenta. Oferent nie może żądać od yestersen dokonania ponownej zapłaty.
   10. yestersen ma prawo do wstrzymania zapłaty środków za Transakcje jeżeli:
    1. Oferent pozostaje w opóźnieniu z terminową wysyłką Przedmiotu, lub
    2. Trwa postępowanie reklamacyjne lub zwrot, lub
    3. Oferent nie oznaczy przesyłki jako wysłanej w wyznaczonym terminie lub nie przedstawił yestersen dokumentu rozliczeniowego za Transakcję.
   11. Wstrzymanie wypłaty środków o którym mowa w pkt. 5.6.10 trwa do momentu aż Oferent wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z yestersen. Wstrzymanie wypłaty środków przez yestersen nie stanowi opóźnienia po stronie yestersen i nie może powodować dla yestersen negatywnych konsekwencji.
   12. W przypadku realizacji dostawy Przedmiotu przez Dostawcę działającego na zlecenie i koszt yestersen, Kwota do Wypłaty nie jest powiększana o koszt wysyłki.
   13. W przypadku dokonywania rozliczenia o którym mowa w pkt. 5.6.2 w formie przelewu, yestersen dokonuje zapłaty wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw. „białej liście podatników”, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („Wykaz”). Wskazanie przez Oferenta rachunku bankowego, który nie jest ujawniony w Wykazie, na który yestersen zobowiązany jest dokonać zapłaty, uprawnia yestersen do wstrzymania się z dokonaniem zapłaty, aż do dnia ujawnienia rachunku bankowego w Wykazie, lub dnia wskazania yestersen innego rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie, na który yestersen zobowiązany jest dokonać zapłaty.
   14. Wstrzymanie się przez yestersen z zapłatą z powodu o którym mowa w pkt. 5.6.13 nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie przez yestersen, jak również wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla yestersen (np. podstawy do odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy Komisu lub innej umowy o współpracy sprzedażowej, zapłaty kar umownych lub odszkodowania).
  7. Rozliczenia, zwroty i reklamacje
   1. W przypadku odstąpienia od Zakupu przez Kupującego w trybie opisanym w pkt. 6.1.1. spowodowanego opóźnieniem w wysyłce Przedmiotu przez Oferenta, yestersen ma prawo do Rabatu dystrybutorskiego od tej Transakcji.
  8. Faktury
   1. W Umowie Komisu Oferent upoważnia yestersen do wystawiania wszelkich dokumentów rozliczeniowych w imieniu i na rachunek Komitenta, w tym faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur (samofakturowanie) w zakresie Przedmiotów oraz innych należności yestersen.
   2. W rozliczeniach z tytułu Transakcji, jak również wszelkich rozliczeniach pomiędzy Oferentem i yestersen stosowane będą dokumenty w formie elektronicznej, w tym faktury elektroniczne, w szczególności w formacie pdf, i przesyłane za pomocą Serwisu lub na wskazany przez Oferenta podczas rejestracji w Serwisie adres email lub dostępne do pobrania przez Panel Oferenta, w sposób umożliwiający Oferentowi zapoznanie się z treścią dokumentu, w tym faktury ze skutkiem automatycznego potwierdzenia odbioru takiego dokumentu (faktury).
   3. Yestersen oświadcza, że:
    1. będzie wystawiał dokumenty rozliczeniowe, w tym faktury, faktury korygujące i duplikaty faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku faktur zawierać one będą wyraz „samofakturowanie”,
    2. zobowiązuje się przedstawiać Oferentowi fakturę do akceptacji,
   4. Oferent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty przedstawienia faktury przez yestersen do akceptacji, poinformować yestersen za pośrednictwem e-mail o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących faktury. Brak oświadczenia Oferenta w terminie do 2 (dwóch) dni od momentu przedstawienia przez yestersen faktury do akceptacji, wywołuje automatyczny skutek akceptacji faktury przez Oferenta.
 6. Zwroty i reklamacje

  1. Zwroty
   1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem może najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od Zakupu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu wysyłki zwrotnej określonego w pkt 6.1.7.
   2. Kupujący określony powyżej może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wypełnienie znajdującego się w Koncie Użytkownika formularza zwrotu.
   3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
   4. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.
   5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres Oferenta najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od Zakupu.
   6. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.
   7. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę i koszt wysyłki do Kupującego).
   8. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia potwierdzenia przez Oferenta otrzymania Przedmiotu w stanie bez zastrzeżeń dokonuje yestersen chyba, że Oferent i Kupujący postanowią inaczej w porozumieniu z yestersen.
   9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Oferenta, to wówczas Oferent nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   10. yestersen może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem przez Oferenta lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   11. W przypadku, gdy zgłoszenie zwrotu za Transakcję wpłynęło po zapłacie środków za tę Transakcję, Kwota do Wypłaty naliczona za zwrócony Przedmiot jest potrącana z należności przysługujących Oferentowi po pomyślnym zakończeniu zwrotu.
   12. Rabat dystrybutorski od Zakupów, od których Kupujący odstąpił zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 6.1.1., z wyłączeniem zdarzeń zawartych w Regulaminie, jest zwracany Oferentowi. Zwrot Rabatu dystrybutorskiego następuje w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie zwrotu.
  2. Wymiany
   1. Wymiana Przedmiotów oferowanych w Serwisie nie jest możliwa, chyba że Oferent i yestersen wspólnie zadecydują inaczej. Wówczas przebieg procesu wymiany jest ustalany wspólnie przez Oferenta i Kupującego w porozumieniu z yestersen.
  3. Reklamacje
   1. Reklamacje są rozpatrywane przez Oferenta, jednak w przypadku sporów yestersen zastrzega sobie prawo do wystąpienia w charakterze arbitra rozstrzygającego czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Oferentem a Kupującym, Kupujący powinien udokumentować stwierdzone wady, niezgodności, uszkodzenia lub inne przesłanki do reklamacji Przedmiotu.
   2. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy lub jest niezgodny z Ofertą, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w Ofercie.
   3. W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.
   4. Po wpłynięciu reklamacji, Oferent jest niezwłocznie informowany przez yestersen o zaistniałym zdarzeniu. Oferent i yestersen zobowiązani są do współpracy, w szczególności do udzielania sobie niezwłocznie wszelkich koniecznych informacji oraz przekazywania dokumentów w przypadku kwestionowania jakości Przedmiotów przez Kupujących. Oferent zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej przesłania przez yestersen. W przypadku naruszenia przez Oferenta terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie, reklamację poczytuje się jako uwzględnioną przez Oferenta w całości.
   5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Przedmiot na adres Oferenta dostarczony mu przez yestersen chyba, że Kupujący i Oferent w porozumieniu z yestersen uznają inaczej.
   6. Gdy Oferent naprawi Przedmiot, po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić jego wysyłkę.
   7. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów tj. wartość Przedmiotu, koszt wysyłki pierwotnej do Kupującego i udokumentowany koszt wysyłki zwrotnej Przedmiotu. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje yestersen.
   8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, z rozliczenia Oferenta potrącana jest Kwota do wypłaty naliczona za dany Zakup, powiększona o koszt odesłania Przedmiotu przez Kupującego oraz wysokość Rabatu dystrybutorskiego za Transakcję.
   9. Rabaty dystrybutorskie od Zakupów zakończonych reklamacją i zwrotem środków są zachowywane przez yestersen chyba, że yestersen postanowi inaczej.
   10. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu wynikającą z niedostarczenia nadanej przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Taką reklamację można zgłosić nie wcześniej niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wysłania Przedmiotu lecz nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty Zakupu.
   11. W celu dokonania reklamacji z tytułu niedostarczonej przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.
   12. Po otrzymaniu zgłoszenia o niedostarczonej przesyłce, Oferent zobowiązany jest zgłosić Dostawcy reklamację tej przesyłki.
   13. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, wówczas Kupujący otrzyma zwrot środków, tj. wartość Przedmiotu i koszt wysyłki do Kupującego. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje yestersen.
   14. Rabaty dystrybutorskie od Zakupów zakończonych uznaną przez Dostawcę reklamacją z tytułu niedostarczonej przesyłki są zwracane przez yestersen chyba, że yestersen uzna inaczej.
   15. Oferent zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Dostawcę w związku z zaginięciem przesyłki.
   16. W przypadku, gdy Oferent i Kupujący nie osiągną porozumienia w kwestii reklamacji, yestersen zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków z Transakcji do momentu potwierdzenia rozstrzygnięcia sporu przez obydwie ze stron.
  4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu,
    2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Oferentem,
    3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Oferentem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  5. Odpowiedzialność Oferenta w przypadku sprzedaży komisowej
   1. W przypadku dochodzenia przez Kupującego od yestersen roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotów na drodze sądowej, Oferent zobowiązany jest na żądanie yestersen niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania i zwolnić yestersen z wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń kierowanych przez Kupującego do yestersen.
   2. yestersen uprawniony jest do obciążenia Oferenta wszelkimi kosztami, w tym kosztami postępowania, w tym postępowania sądowego, wynikającymi z reklamacji w przypadku:
    1. stwierdzenia zasadności roszczenia Kupującego orzeczeniem sądu I instancji;
    2. nieprzystąpienia przez Oferenta do toczącego się postępowania sądowego przed pierwszą rozprawą,
    3. w przypadku dostarczenia przez Oferenta Przedmiotów naruszających prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich, jak również niezgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zabytków.
   3. W przypadku wszczęcia przez jakąkolwiek osobę trzecią postępowania w związku z Przedmiotami, naruszeniem prawa przez Oferenta, w szczególności naruszeniem przez Oferenta praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej podmiotów trzecich, jak również obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zabytków, Oferent zobowiązany jest niezwłocznie, na żądanie yestersen, przystąpić do toczącego się postępowania i zwolnić yestersen z wszelkiej odpowiedzialności oraz roszczeń kierowanych przez osobę trzecią do yestersen. W przypadku nałożenia na yestersen prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją, w związku z naruszeniami, o których mowa w niniejszym punkcie kary, odszkodowania, grzywny lub innej sankcji finansowej, obowiązku naprawienia szkody lub obowiązku wydania korzyści, Oferent zobowiązany jest zwrócić na rzecz yestersen wszystkie zapłacone z tych tytułów kwoty oraz naprawić wszelkie szkody poniesione przez yestersen.
 7. Newsletter

  1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez yestersen, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Ofertach lub usługach dostępnych w Serwisie lub u zaufanych partnerów handlowych.
  2. Newsletter przesyłany jest przez yestersen do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji usługi Newsletter lub rejestracji w Serwisie i wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji.
  3. Każdy Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
  4. Oprócz Użytkowników Serwisu, z usługi Newsletter może skorzystać każdy odwiedzający Serwis, który dokonali subskrypcji w dowolny sposób. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  5. Korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej zrezygnować przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez ustawienia w Panelu Użytkownika.
 8. Postanowienia końcowe

  1. Rola yestersen
   1. yestersen pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Oferentami a Kupującymi.
   2. yestersen świadczy usługi na rzecz Oferentów polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, umożliwieniu płatności oraz obsłudze klienta.
   3. Będąc pośrednikiem wykonującym czynności zmierzające do zawarcia przez Kupującego i yestersen lub Oferenta transakcji będącej umową sprzedaży, yestersen nie świadczy usługi płatniczej w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
   4. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności yestersen nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Przedmiotów w Ofertach Oferentów, rzetelność opisów Ofert oraz wzajemne roszczenia pomiędzy Kupującym a Oferentami.
   5. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty za Zakup kartą płatniczą, yestersen ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie świadczonych przez siebie usług oraz bierze czynny udział w procesie reklamacyjnym jako pośrednik między Oferentem a Kupującym.
  2. Usunięcie Konta Użytkownika
   1. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z Konta Użytkownika.
   2. yestersen może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec yestersen lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
   3. yestersen zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu.
   4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Serwisie.
   5. Jeżeli Konto Użytkownika zostało usunięte decyzją yestersen, wówczas Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody yestersen. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe Konto Użytkownika zostanie usunięte.
  3. Czynności zabronione
   1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu (w szczególności zdjęć i opisów Przedmiotów przetwarzanych przez yestersen) bez uprzedniej zgody yestersen lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
   2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego yestersen bez uprzedniej zgody yestersen. Znak towarowy yestersen został zgłoszony pod numerem Z.459947 i zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej.
   3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów yestersen w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.
   4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w pkt od 10.3.1 do pkt 10.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.
  4. Zmiana Regulaminu
   1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.
   2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
   3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną powiadomieni przez yestersen poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
   4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest usunąć Konto Użytkownika w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Nieusunięcie Konta Użytkownika we wskazanym terminie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
   5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie oraz jurysdykcja sądów polskich właściwych dla siedziby yestersen.
   6. Integralną częścią Regulaminu jest:
    1. Załącznik nr 1: Regulamin Kart Podarunkowych I Kodów Rabatowych
   7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1: Regulamin kart podarunkowych i kodów rabatowych

 1. Nabycie Karty Podarunkowej
  1. Karty Podarunkowe są emitowane przez yestersen.
  2. Użytkownik może nabyć od Serwisu Kartę Podarunkową.
  3. Karty Podarunkowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach lub w celach promocyjnych.
  4. Karty Podarunkowe emitowane przez yestersen jeżeli nie są udostępniane w sposób, o którym mowa w pkt 1.3, mogą być nabywane przez Kupujących od yestersen za pośrednictwem Serwisu. W takim wypadku, pomiędzy yestersen i Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży Karty Podarunkowej, na podstawie której yestersen sprzedaje Użytkownikowi Kartę Podarunkową o wskazanej w Serwisie wartości i terminie ważności, zaś Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w Serwisie.
  5. Zawarcie umowy sprzedaży Karty Podarunkowej następuje z chwilą doręczenia yestersen zamówienia Karty Podarunkowej, które Kupujący może złożyć za pośrednictwem Serwisu przez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, po uprzednim dodaniu Karty Podarunkowej do koszyka.
  6. yestersen oświadcza, że:
   1. na procedurę zawarcia umowy sprzedaży składają się czynności wymienione w pkt 1.5.;
   2. potwierdzenie złożenia Zamówienia przesłane Kupującemu przez yestersen stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej;
   3. jeżeli Kupujący stwierdzi, że przy zawarciu umowy sprzedaży Karty Podarunkowej podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym yestersen. W takim wypadku yestersen dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, że zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu);
   4. umowa sprzedaży Karty Podarunkowej jest zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych akceptowany przez Użytkownika.
  7. Karta Podarunkowa może mieć postać fizyczną lub elektroniczną. yestersen zobowiązuje się przesłać ją na adres Kupującego (w przypadku gdy ma ona postać fizyczną) lub na adres poczty elektronicznej Kupującego (gdy ma ona postać elektroniczną) w terminie dwóch dni roboczych od chwili dokonania zapłaty przez Kupującego (w sposób podany w Serwisie) ceny podanej w Serwisie dla wybranej przez Kupującego Karty Podarunkowej
  8. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Prawo to jednak nie przysługuje Kupującemu jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego wykorzystał Kartę Podarunkową.
  9. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący otrzymał Kartę Podarunkową. W wypadku gdy w ramach jednej Umowy Sprzedaży Kupujący nabywa więcej niż jedną Kartę Podarunkową, a Karty Podarunkowe są dostarczane osobno, termin ten rozpoczyna bieg od dnia w którym Kupujący otrzymał ostatnią z Kart Podarunkowych.
  10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Kupujący musi poinformować yestersen o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez formularz reklamacji dostępny w Serwisie po zalogowaniu.
  11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej yestersen zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności a Karta Podarunkowa przesłana do Kupującego automatycznie traci ważność.
  13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że yestersen i Kupujący wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie; w każdym wypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Korzystanie z Kart Podarunkowych
  1. Każda Karta Podarunkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności oraz ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających skorzystanie z karty przy zawarciu umowy sprzedaży.
  2. Ilekroć w umowie sprzedaży przewidziano obowiązek Kupującego polegający na zapłacie Ceny Całkowitej Kupujący może wykonać go w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Serwisu
   1. Uiszczenie Ceny Całkowitej za pomocą Karty Podarunkowej w sposób określony w pkt 2.2 zwalnia Kupującego ze zobowiązania wobec Oferenta, a yestersen odpowiada za to, że Oferent nie będzie od Kupującego dochodził zapłaty Ceny Całkowitej w części w jakiej uiszczona zostały Kartą Podarunkową i uzna taki sposób dokonania zapłaty.
  3. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jej opisie terminu ważności.
  4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
  5. Jeżeli Karta Podarunkowa ma wartość kwotową skorzystanie z niej w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.
  6. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Przedmiot została dokonana przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie Całkowitej uiszczonej przez niego za pomocą Karty Podarunkowej lub wartości nominalnej Karty Podarunkowej, jeżeli przewyższała ona Cenę Całkowitą. Okres ważności tak wydanej Karty Podarunkowej nie może być krótszy niż okres pomiędzy wykorzystaniem Karty Podarunkowej w celu zapłacenia należności wynikającej z Umowy Sprzedaży, od której odstąpiono i datą utraty ważności przez wykorzystaną Kartę Podarunkową.
  7. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jedną Kartę Podarunkową.
 3. Kody Rabatowe
  1. Kod Rabatowy uprawnia Kupującego do otrzymania rabatu, przy czym rabat ten może dotyczyć yestersen oraz wszystkich Oferentów, wybranych Oferentów (lub Oferenta) lub tylko wybranych Przedmiotów; rodzaj rabatu będzie określony w otrzymanym przez Kupującego opisie Kodu Rabatowego.
  2. Kody Rabatowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach lub w celach promocyjnych.
  3. Kod Rabatowy stanowi ciąg znaków alfanumerycznych, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu Serwisu umożliwia Kupującemu uzyskanie rabatu. Wraz z Kodem Rabatowym Kupujący otrzyma informacje o jego wartości (nominalnej lub procentowej), terminie ważności a także o warunkach, jakie muszą zostać spełnione aby ten Kod Rabatowy mógł być wykorzystany, o ile takie warunki mają zastosowanie.
  4. Kod Rabatowy może być wykorzystany przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jego opisie terminu ważności.
  5. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
  6. Kod Rabatowy może być wykorzystany jednorazowo przez jednego użytkownika.
  7. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jeden Kod Rabatowy.
  8. Skorzystanie z Kodu Rabatowego polega na wpisaniu go przez Kupującego w odpowiedniej rubryce w Serwisie przy składaniu Zamówienia.
  9. Kod Rabatowy może mieć wartość procentową lub kwotową. Skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości procentowej prowadzi do obniżenia Ceny Przedmiotu o odsetek odpowiadający tej wartości, a skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości kwotowej prowadzi do obniżenia Ceny Przedmiotu o kwotę odpowiadającą jego wartości. Wyjątkiem są Kody Rabatowe dla których treść wiadomości przesłanej wraz z Kodem Rabatowym informuje, że prowadzą one do redukcji kosztów wysyłki.
  10. Jeżeli Kod Rabatowy ma wartość kwotową, skorzystanie z niego w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.
  11. Jeżeli Kod Rabatowy może dotyczyć tylko wybranych Przedmiotów lub niektórych Oferentów, Kupujący zostanie o tym poinformowany przy otrzymywaniu kodu.
  12. Jeżeli Kupujący wykonuje w części prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, przy zawarciu której skorzystał z Kodu Rabatowego, który przewidywał szczególne warunki uzyskania rabatu (takie jak np. minimalna Cena Całkowita Przedmiotów objętych Umową Sprzedaży), a wskutek skorzystania przez Kupującego z częściowego prawa odstąpienia warunki te nie są dalej spełnione, rabat nie będzie miał zastosowania, a Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu yestersen kwoty udzielonego rabatu. Rabat taki zostanie rozliczony pomiędzy Kupującym i yestersen w oparciu o dokonane przez nich ustalenia (które mogą obejmować w szczególności potrącenie kwoty rabatu z kwotą podlegającą zwrotowi na rzecz Kupującego w związku ze skorzystaniem przez niego z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży).
  13. Kodów Rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania Kart Podarunkowych.
  14. Kod Rabatowy uprawniający do zniżki nie może być wykorzystany przy zakupie któregokolwiek z Przedmiotów znajdujących się w Załączniku 1.2 aktualizowanym na bieżąco przez yestersen.
  15. Kod Rabatowy może przewidywać szczególne warunki uzyskania rabatu, w szczególności takie jak Minimalna Kwota Zamówienia rozumiana jako minimalna Cena Całkowita Przedmiotów z Zamówienia przed rabatem.
  16. Jeżeli Kod Rabatowy przewiduje szczególne warunki uzyskania rabatu o których mowa w pkt. 3.15. powyżej, Kupujący zostanie o tym poinformowany przy otrzymywaniu kodu.
  17. W przypadku błędu systemu sprzedaży prowadzącego do wadliwego działania Kodu Rabatowego, w szczególności lecz nie wyłącznie do wadliwej weryfikacji Minimalnej Kwoty Zamówienia dla Kodów Rabatowych o których mowa w pkt. 3.15. powyżej, yestersen zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji wchodzących w skład Zamówienia.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych stanowi integralną część Regulaminu.