PL
 • PL
 • EN
 • ES
Szukaj
Panel użytkownika
Ulubione
Koszyk
Twój koszyk jest pusty.Nie wiesz od czego zacząć?Zobacz nowości
Pamięć dobra, ale krótka? Stwórz listę ulubionych, aby niczego nie przegapić.Zobacz nowości

Zarządzaj zamówieniami, obserwuj ulubione i kupuj szybciej.

Zarejestruj sięZaloguj się
PL
 • PL
 • EN
 • ES
Szukaj
Panel użytkownika
Ulubione
Koszyk
Twój koszyk jest pusty.Nie wiesz od czego zacząć?Zobacz nowości
Pamięć dobra, ale krótka? Stwórz listę ulubionych, aby niczego nie przegapić.Zobacz nowości

Zarządzaj zamówieniami, obserwuj ulubione i kupuj szybciej.

Zarejestruj sięZaloguj się

Regulamin

yestersen to internetowy gabinet wzornictwa vintage. Starannie wybieramy każdy z dostępnych tu przedmiotów i butiki odpowiedzialne za ich pozyskanie, renowację, wysyłkę i ewentualne zwroty. Pośredniczymy w zakupach gwarantując realizację zamówienia lub zwrot pieniędzy.

Poniżej znajdziesz regulamin yestersen. Jeżeli jest on dla Ciebie niejasny, napisz do nas pod hello@yestersen.com a postaramy się pomóc.

1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego (określonego w par. 2 Regulaminu) dostępnego pod adresem URL https://www.yestersen.com jest firma yestersen sp. z o.o. (zwana dalej "yestersen") z siedzibą w Warszawie (02-534), ul. Juliana Fałata 6/20, NIP: 5252628054, REGON: 362421801, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573487, o kapitale zakładowym w wysokości 12 650 złotych, e-mail: hello@yestersen.com.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom (określonym w par. 2 Regulaminu) zawieranie ze Sprzedającymi (określonymi w par. 2 Regulaminu) umów sprzedaży, których przedmiotem są towary (zwane dalej Przedmiotami i określone w par. 2 Regulaminu).

2. Definicje

W niniejszym Regulaminie:

 • Cena Przedmiotu oznacza cenę brutto proponowaną przez Sprzedającego za Przedmiot z Oferty.
 • Cena Całkowita oznacza sumę Ceny Przedmiotu oraz kosztów wysyłki Przedmiotu w wariancie wybranym przez Kupującego.
 • Dostawca oznacza podmiot z którym współpracuje Sprzedający lub yestersen w zakresie dostarczenia Kupującemu Przedmiotu określonego w Zamówieniu.
 • Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, zwany Panelem Użytkownika, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez yestersen, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
 • Konto Sprzedającego oznacza indywidualny dla każdego Sprzedającego panel, zwany też Panelem Sprzedawcy, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez yestersen, po dokonaniu przez Sprzedającego zgłoszenia w Serwisie i jego pozytywnej weryfikacji.
 • Kraj Kupującego oznacza kraj do którego wysłane zostaną zamówione Przedmioty.
 • Kraj Sprzedającego oznacza kraj z którego wysłane zostaną zamówione Przedmioty.
 • Kupujący oznacza każdego Użytkownika (konsumenta lub przedsiębiorcę), który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub dokonał już w Serwisie Zakupu.
 • Kwota do Wypłaty oznacza Cenę Przedmiotu pomniejszoną o prowizję yestersen oraz powiększoną o koszty wysyłki, wypłacaną Sprzedającemu przez yestersen za każdą opłaconą Transakcję.
 • Oferta oznacza każde ogłoszenie sprzedaży Przedmiotu w Serwisie umieszczone przez Sprzedającego.
 • Przedmiot oznacza każdy egzemplarz towaru będącego przedmiotem Oferty.
 • Serwis oznacza stronę internetową stworzoną, rozwijaną i wykorzystywaną przez yestersen, dostępną pod adresem URL https://www.yestersen.com i na jego podstronach.
 • Sprzedający oznacza Użytkownika z prawami do zgłaszania Ofert w Serwisie.
 • Stan Przedmiotu opisuje stopień zużycia Przedmiotu wskazany przez Sprzedającego będący jednym z poniższych:
  • New Old Stock: Przedmiot nieużywany, wyprodukowany przed rokiem 2000
  • Nowy: Przedmiot nieużywany wytwarzany współcześnie
  • Odnowiony: Przedmiot używany po renowacji
  • Idealny: Przedmiot używany bez zauważalnych śladów zużycia
  • Bardzo dobry: Przedmiot używany z minimalnymi śladami zużycia
  • Dobry: Przedmiot używany z pewnymi ślady zużycia
  • Wysłużony: Przedmiot używany z zauważalnymi śladami zużycia ale funkcjonalny
 • Transakcja oznacza każdorazowy zamiar zakupienia Przedmiotu przez Kupującego poprzez dodanie go do koszyka i rozpoczęcie procesu płatności.
 • Regulamin oznacza niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin wraz z odpowiednimi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie rodzaju i zakresu świadczonych usług, tryb postępowania reklamacyjnego i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Serwisu.
 • Użytkownik oznacza wszystkie podmioty zarejestrowane w Serwisie jako Sprzedający lub Kupujący.
 • Zakup oznacza opłaconą Transakcję, która skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
 • Zamówienie oznacza jedną lub więcej Transakcji, które Kupujący zamierza opłacić.

3. Rejestracja

 1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Serwisie aby otrzymać Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Użytkownikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem, że Konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
 3. W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Rejestracja w Serwisie odbywa się:
  1. Przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego, lub rejestrację za pośrednictwem serwisu Facebook
  2. Automatycznie po uzupełnieniu danych do wysyłki na stronie “Kasa” przy składaniu pierwszego Zamówienia, lub
  3. Przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza zgłoszenia na Sprzedającego.
 5. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.
 6. W przypadku dowolnej formy rejestracji, po jej pomyślnym zakończeniu użytkownik otrzymuje od yestersen automatyczne powiadomienie na wskazany przez siebie adres email.
 7. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 8. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza i gwarantuje yestersen, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Użytkownika.
 9. Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta Użytkownika.
 10. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej yestersen.
 11. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez yestersen w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą Polityką prywatności.
 12. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od yestersen na swój adres email informacji systemowych, nie stanowiących informacji handlowej.
 13. Dokonując rejestracji Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie ofert handlowych yestersen i zaufanych partnerów handlowych.
 14. yestersen może odmówić Użytkownikowi utworzenia lub prowadzenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane przez yestersen. Odmowa taka może nastąpić w szczególności jeżeli:
  1. yestersen poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.
  2. Użytkownik naruszył wcześniej zasady korzystania z Serwisu, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.
  3. Login lub podana przez Użytkownika marka lub logotyp są tego rodzaju, że naruszają prawo, postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
  4. Przyczyny techniczne uniemożliwiają yestersen prowadzenie Konta Użytkownika.
  5. Użytkownik naruszył postanowienia jakichkolwiek umów zawieranych bezpośrednio z yestersen.
 15. Zabrania się publikowania w Serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z prawdą, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

4. Zasady zakupów

 1. Składanie Zamówień
  1. Składanie Zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka, a następnie potwierdzenie adresu dostawy i danych rozliczeniowych na stronie “Kasa” oraz rozpoczęcie opłacenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zapłać i Kup”. Z tą chwilą dochodzi do złożenia Zamówienia.
  2. Użytkownik nie będzie w stanie złożyć Zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nazwa ulicy i jej numer, kod pocztowy, miasto, kraj, adres email, numer telefonu) do formularza dostępnego na stronie “Kasa” zawierającej informacje o dokonywanym Zamówieniu.
  3. Po opłaceniu Zamówienia przez Kupującego, dochodzi do Zakupu i każda Transakcja wchodząca w skład Zamówienia otrzymuje status “Opłacona”.
  4. yestersen niezwłocznie informuje Kupującego o każdym jego Zakupie.
  5. yestersen niezwłocznie informuje Sprzedającego o każdej jego opłaconej Transakcji.
  6. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, hiszpańskim lub angielskim odpowiednio dla Kupujących zamieszkałych w Polsce, Hiszpanii lub poza dwoma wymienionymi krajami.
  7. Kupujący zobowiązany jest dokonywać Zakupu w sposób przemyślany i świadomy związanych z tym konsekwencji.
  8. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Sprzedającego do sprzedaży Przedmiotu poza Serwisem.
  9. Kupujący może, nie nabywając jednocześnie żadnego Przedmiotu, nabyć Kartę Podarunkową emitowaną przez yestersen. W takim wypadku do umowy pomiędzy Kupującym a yestersen w zakresie, w jakim dotyczy ona takiej Karty Podarunkowej należy odpowiednio stosować postanowienia Regulaminu Serwisu dotyczące Umowy Sprzedaży. Szczegółowe zasady nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych zostały zawarte w Regulaminie Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych.
 2. Formy płatności
  1. Jedyną formą płatności za złożone Zamówienie jest przedpłata.
  2. Przedpłaty można dokonać online za pośrednictwem platformy transakcyjnej DotPay lub przelewem bankowym na rachunek bankowy yestersen po uprzedniej zgodzie yestersen.
  3. Obowiązujący w wyżej wymienionych platformach transakcyjnych regulamin jest dostępny na ich stronach internetowych.
 3. Ceny Przedmiotów
  1. Ceny Przedmiotów dostępnych w sprzedaży stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
  2. Ceny Przedmiotów wyrażone są w złotych polskich lub w euro w zależności od Kraju Kupującego
  3. Ceny Przedmiotów mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.
  4. Ostateczną ceną wiążącą strony jest Cena Przedmiotu zawarta w Serwisie w momencie rozpoczęcia Transakcji przez Użytkownika.
 4. Koszty wysyłki
  1. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego egzemplarza Przedmiotu i Kraju Kupującego, w momencie zgłaszania Oferty.
  2. W przypadku, gdy Sprzedający nie ustalił kosztu wysyłki do Kraju Kupującego, Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu o wycenę takiego kosztu. Akceptacja wyceny przez Kupującego sprawia, taki koszt wysyłki zostanie naliczony podczas składania Zamówienia zgodnie z 4.4.4
  3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
  4. Koszty wysyłki, w formie przesyłki kurierskiej, pocztowej lub innej usługi transportowej, naliczane są automatycznie w momencie dodania Przedmiotu do koszyka, oddzielnie dla każdego z Przedmiotów.
  5. Zamawiając dwa lub więcej Przedmiotów od tego samego Sprzedającego, Kupujący pokrywa pełny koszt wysyłki za wszystkie Przedmioty.
 5. Dostawa przesyłek
  1. Przedmioty w Ofercie stanowią własność Sprzedających do momentu odebrania przesyłki przez Kupującego.
  2. Przedmioty pochodzące od jednego Sprzedającego mogą zostać wysłane w osobnych przesyłkach.
  3. Zamówienia zawierające Przedmioty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w osobnych przesyłkach.
  4. Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego.
  5. W przypadku zaistnienia konieczności odbioru osobistego Przedmiotu przez Kupującego za uprzednią zgodą yestersen, Kupujący jest powiadamiany telefonicznie przez Sprzedającego lub yestersen o możliwym miejscu i terminie odbioru Przedmiotu.
  6. Zmiana adresu wysyłki przez Kupującego w Panelu Użytkownika nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla Zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Przedmioty z takiego Zamówienia zostaną wysłane na adres podany w trakcie jego składania.
  7. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych już Zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt z yestersen.
  8. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie, yestersen zleca Sprzedającemu wysyłkę Przedmiotu. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zakupiony Przedmiot najpóźniej w terminie wskazanym w jego Ofercie.
  9. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Kupujący tego zażądał.
 6. Anulowanie Transakcji
  1. W uzasadnionych przypadkach yestersen zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji w ciągu jednego dnia roboczego od jej opłacenia przez Kupującego. Za uzasadniony przypadek rozumieć należy w szczególności: łatwo zauważalny dla Kupującego błąd systemu sprzedaży (np. rażąco zaniżona Cena Przedmiotu), brak dostępności lub uszkodzenie Przedmiotu sprzedaży.
  2. W przypadku anulowania Transakcji przez yestersen, zwrot środków następuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od anulowania zamówienia.
  3. yestersen zobowiązuje się poinformować Kupującego o anulowaniu Transakcji niezwłocznie po jej anulowaniu.

5. Zasady sprzedaży

 1. Status Sprzedającego
  1. Dostęp do Panelu Sprzedającego przyznawany jest Użytkownikowi przez yestersen po akceptacji zgłoszenia Użytkownika na Sprzedającego.
  2. Wysłanie zgłoszenia na Sprzedającego skutkuje rejestracją w Serwisie.
  3. O przyznaniu Użytkownikowi statusu Sprzedającego yestersen decyduje w oparciu o informacje zamieszczone przez Użytkownika w zgłoszeniu.
  4. Aby wysłać zgłoszenie na Sprzedającego, Użytkownik musi wypełnić dostępny w Serwisie formularz z zachowaniem poniższych zasad:
   1. Użytkownik musi być przedsiębiorcą rozumianym jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   2. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako wymagane;
   3. Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza.
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i jego pozytywnej weryfikacji przez yestersen, Użytkownik uzyskuje dostęp do konta Sprzedającego. Po przyznaniu dostępu do Panelu Sprzedającego, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane dane w Panelu Sprzedającego po pierwszym zalogowaniu do Panelu Sprzedającego.
  6. yestersen zastrzega sobie prawo do odmowy Użytkownikowi przyznania dostępu do Konta Sprzedającego bez podania przyczyny.
  7. Sprzedający wyraża zgodę na to, że dla Transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają jedynie postanowienia Regulaminu.
  8. Zabrania się Sprzedającym zamieszczania w Serwisie adresów innych stron internetowych oraz wszelkich informacji o charakterze handlowym lub kontaktowym innych niż Oferta.
  9. yestersen zastrzega sobie prawo do odebrania lub ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Panelu Sprzedającego bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli jego Oferty lub działania mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
 2. Przedmioty
  1. Przedmioty są umieszczane w Serwisie przez Sprzedającego w formie Oferty na czas nieokreślony.
  2. Sprzedający oświadcza, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć i opisów Ofert, które zgłasza w Serwisie.
  3. W celu umieszczenia Oferty w Serwisie, Sprzedający tworzy Ofertę za pośrednictwem Konta Sprzedającego. yestersen dokonuje weryfikacji Oferty możliwie najszybciej. Weryfikacja polega m. in. na ocenie, zgodności treści Oferty z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienia przez Ofertę kryteriów jakościowych, estetycznych i asortymentowych.
  4. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Sprzedający zobowiązany jest zamieścić fotografie Przedmiotu a także szczegółowo wypełnić metrykę produktu zgodnie z instrukcjami formularza tworzenia Ofert.
  5. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w Ofertach wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie Użytkowników do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu itp.
  6. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w Ofercie informacji nieprawdziwych, w szczególności dotyczących atrybucji, wieku, pochodzenia lub innych znamion autentyczności Przedmiotu.
  7. yestersen zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Oferty bez podawania jej przyczyny.
  8. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Oferta jest moderowana, po czym możliwie najszybciej publikowana i prezentowana Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
  9. W ramach moderacji Oferty yestersen zastrzega sobie prawo do zmiany elementów Oferty w zakresie spójności nazewnictwa, poprawności treści, katalogowania Przedmiotu, wyboru zdjęcia głównego i innych działań uznanych przez yestersen za stosowne.
  10. W przypadku negatywnej weryfikacji, Oferta nie zostanie opublikowana ani prezentowana Użytkownikom.
  11. Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Przedmiotów ze swoich Ofert.
  12. Jeżeli Sprzedający oferuje Przedmiot na sprzedaż również poza Serwisem, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji jego Oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność egzemplarzy Przedmiotu. Dotyczy to w szczególności niezwłocznego wycofywania egzemplarzy Przedmiotu sprzedanych poza Serwisem.
  13. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku przez Sprzedającego i zakupu przez Kupującego Przedmiotu, który jest niedostępny, a którego oferta nie została wycofana, yestersen zastrzega sobie prawo do zachowania prowizji od takiej transakcji tytułem poniesionych kosztów operacyjnych i wizerunkowych.
  14. Oferując Przedmiot na sprzedaż również poza Serwisem, Sprzedający zobowiązuje się, że Cena Przedmiotu w Serwisie nie będzie wyższa od analogicznej ceny poza Serwisem. Zasada ta dotyczy również ceny wywoławczej w przypadku Przedmiotów oferowanych na platformach aukcyjnych.
  15. Niedostosowanie się przez Sprzedającego do zobowiązania określonego w par. 5 ust. 2 pkt. 14 może skutkować usunięciem Oferty z Serwisu przez yestersen, bądź automatycznym obniżeniem przez yestersen Ceny Przedmiotu w Serwisie do najniższej jego ceny żądanej przez Sprzedającego poza Serwisem. Wielokrotne niedostosowanie się przez Sprzedającego do zobowiązania określonego w par. 5 ust. 2 pkt. 14 może skutkować odebraniem mu dostępu do Panelu Sprzedającego przez yestersen.
  16. Po publikacji Oferty Sprzedający może ją modyfikować za pomocą Panelu Sprzedającego w zakresie wyznaczonym przez yestersen bądź też wycofać tymczasowo lub trwale wybrane egzemplarze Przedmiotu ze sprzedaży.
  17. Po publikacji Oferty yestersen może, za zgodą Sprzedającego, tymczasowo wycofać wybrane egzemplarze Przedmiotu ze sprzedaży tytułem rezerwacji.
  18. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie przez yestersen treści jego Ofert w celach promocyjnych w Serwisie jak również w innych mediach (m.in. Internet, prasa, telewizja, outdoor, i inne).
  19. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Sprzedający ustala Cenę Przedmiotu oraz koszt wysyłki do wybranych przez Sprzedającego krajów.
  20. yestersen zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży lub zawieszenia Ofert Sprzedającego w dowolnym momencie bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
  21. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania, w jakiejkolwiek formie, Kupującego do Zakupu poza Serwisem.
  22. Selekcji Ofert wyświetlanych na banerach w Serwisie dokonuje yestersen.
  23. Selekcji Ofert prezentowanych w Newsletterze dokonuje yestersen.
 3. Realizacja zamówień
  1. Po Zakupie, yestersen zleca Sprzedającemu przekazanie zamówionego Przedmiotu Kupującemu.
  2. Od momentu określonego w par. 5 ust. 3 pkt. 1, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot własnoręcznie lub zlecić jego wysyłkę za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego w terminie określonym w ofercie lub innym ustalonym wspólnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
  3. Przedmiot pozostaje w posiadaniu Sprzedającego do momentu ich wysyłki lub własnoręcznej dostawy.
  4. Termin realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu na wyraźną prośbę Kupującego lub jeśli Sprzedający wprowadził do Serwisu informację o urlopie obejmującym ten okres.
  5. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kupującego oraz yestersen mailowo lub za pomocą Panelu Sprzedającego.
  6. Przygotowując Przedmioty do wysyłki, Sprzedający zobowiązuje się należycie je zabezpieczyć tak, aby dotarły one do Kupującego w stanie zgodnym z opisem w Ofercie.
  7. Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek ofert handlowych Sprzedającego oraz wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie Kupującego do bezpośredniego kontaktu ze Sprzedającym, w szczególności adresu email, numeru telefonu i adresu strony internetowej.
  8. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek wysłanych za pośrednictwem Dostawcy na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.
  9. W przypadku osobistego doręczenia przesyłki przez Sprzedającego, ma on obowiązek sporządzenia i zachowania potwierdzenia doręczenia przesyłki.
  10. Po wysłaniu Przedmiotu, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić nadanie przesyłki w Panelu Sprzedawcy oraz przekazać Kupującemu numer listu przewozowego lub dane kontaktowe Dostawcy.
  11. Za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek przez Sprzedającego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Sprzedający pod warunkiem, że Kupujący udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy zgodnie z zasadami określonymi w par. 5 ust. 3 pkt. 12.
  12. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan dostarczonego Przedmiotu w obecności Dostawcy. W przypadku zauważenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego spisania protokołu szkody w obecności Dostawcy. Brak w/w protokołu daje Sprzedającemu podstawę do odrzucenia reklamacji.
  13. W przypadku zwrotu Przedmiotu przez Kupującego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek bezpośrednio przez Kupującego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Kupujący pod warunkiem, że Sprzedający udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy na zasadach analogicznych do tych określonych w par. 5 ust. 3 pkt. 12.
  14. W przypadku odmowy przyjęcia Przedmiotu od Dostawcy przez Kupującego i wynikającego z tego transportu zwrotnego Przedmiotu przez Dostawcę do Sprzedającego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Sprzedający.
 4. Komunikacja z Kupującymi
  1. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania Kupującego do Zakupu poza Serwisem.
 5. Prowizje i opłaty
  1. Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również umieszczanie Ofert w Serwisie są bezpłatne.
  2. yestersen pobiera prowizję od Transakcji, która wynosi odsetek Ceny Przedmiotu ustalony ze Sprzedającym.
  3. yestersen nie pobiera prowizji od kosztu wysyłki Przedmiotu.
  4. yestersen nabywa prawo do prowizji od Transakcji z chwilą gdy Kupujący dokona Zakupu.
  5. Prowizja od Transakcji pobierana jest z bieżących wpływów za sprzedaż.
 6. Rozliczenia
  1. Sprzedający może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą w swoim Koncie Sprzedającego.
  2. Zlecenie wypłaty środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu Transakcji w danym okresie rozliczeniowym następuje pierwszego dnia roboczego po upłynięciu okresu rozliczeniowego, zgodnie ze stanem Salda Konta Sprzedającego określonego w 5.6.4.
  3. Środki są wypłacane w walucie użytej przez Kupującego podczas Zakupu.
  4. Okresy rozliczeniowe są ustalane przez yestersen w porozumieniu ze Sprzedającym.
  5. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu (dalej Saldo) stanowi suma Kwot do Wypłaty za Transakcje w zakończonym okresie rozliczeniowym.
  6. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów, reklamacji, lub innych zdarzeń uzgodnionych ze Sprzedającym.
  7. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedającego, zdefiniowane przez niego w Koncie Sprzedającego.
  8. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku lub błędnego wpisania numeru rachunku bankowego o którym mowa w par. 5 ust. 6 pkt. 6 przez Sprzedającego, a w szczególności za spowodowany tym błędem brak możliwości przelewu środków należnych Sprzedającemu przez yestersen.
  9. yestersen zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków za Transakcje w obrębie których:
   1. Sprzedający zalega z terminową wysyłką, lub
   2. Trwa postępowanie reklamacyjne lub zwrot.
   3. Sprzedający nie oznaczy przesyłki jako wysłanej w wyznaczonym terminie lub nie wprowadził rachunku lub faktury za Transakcję.
  10. Wstrzymanie wypłaty środków o którym mowa w 5.6.8 trwa do momentu aż Sprzedający wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z yestersen.
 7. Rozliczenia a zwroty i reklamacje
  1. W przypadku odstąpienia od Zakupu przez Kupującego w trybie opisanym w 6.1.1. spowodowanego opóźnieniem w wysyłce Przedmiotu przez Sprzedającego, yestersen zastrzega sobie prawo do zachowania prowizji od tej Transakcji.
 8. Faktury VAT
  1. Po upływie każdego miesiąca, yestersen wystawia Sprzedającemu fakturę VAT na łączną prowizję pobraną od Transakcji w danym miesiącu z uwzględnieniem ewentualnych korekt.
  2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie formie elektronicznej, w formacie pdf, i są wysyłane na adres email Sprzedającego lub dostępne do pobrania przez Panel Sprzedającego.
  3. Ewentualne korekty faktur będą wysyłane przez yestersen na adres email Sprzedającego.

6. Zwroty i reklamacje

 1. Zwroty
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem może najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od Zakupu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu wysyłki zwrotnej określonego w par. 6 ust. 1 pkt. 7.
  2. Kupujący określony powyżej może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wypełnienie znajdującego się w Koncie Użytkownika formularza zwrotu.
  3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
  4. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.
  5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od Zakupu.
  6. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.
  7. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i koszt wysyłki do Kupującego).
  8. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Przedmiotu w stanie bez zastrzeżeń dokonuje yestersen chyba, że Sprzedający i Kupujący postanowią inaczej w porozumieniu z yestersen.
  9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to wówczas Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. yestersen może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem przez Sprzedającego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. W przypadku, gdy zgłoszenie zwrotu za Transakcję wpłynęło po wypłacie środków za tę Transakcję, Kwota do Wypłaty naliczona za zwrócony Przedmiot jest potrącana z Salda Sprzedającego po pomyślnym zakończeniu zwrotu.
  12. Prowizje od Zakupów, od których Kupujący odstąpił zgodnie z warunkami określonymi w par. 6 ust. 1 pkt. 1, z wyłączeniem zdarzeń zawartych w Regulaminie, są zwracane Sprzedającemu.
  13. Zwrot prowizji o którym mowa w 6.1.12 następuje w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie zwrotu.
 2. Wymiany
  1. Wymiana Przedmiotów oferowanych w Serwisie nie jest możliwa chyba, że Sprzedający i yestersen wspólnie zadecydują inaczej. Wówczas przebieg procesu wymiany jest ustalany wspólnie przez Sprzedającego i Kupującego w porozumieniu z yestersen.
 3. Reklamacje
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów yestersen zastrzega sobie prawo do wystąpienia w charakterze arbitra rozstrzygającego czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien udokumentować stwierdzone wady, niezgodności, uszkodzenia lub inne przesłanki do reklamacji Przedmiotu
  2. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy lub jest niezgodny z Ofertą, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w Ofercie.
  3. W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.
  4. Po wpłynięciu reklamacji, Sprzedający jest niezwłocznie informowany przez yestersen o zaistniałym zdarzeniu.
  5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Przedmiot na adres Sprzedającego dostarczony mu przez yestersen chyba, że Kupujący i Sprzedający w porozumieniu z yestersen uznają inaczej.
  6. Gdy Sprzedający naprawi Przedmiot, po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić jego wysyłkę.
  7. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów tj. wartość Przedmiotu, koszt wysyłki pierwotnej do Kupującego i udokumentowany koszt wysyłki zwrotnej Przedmiotu. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje yestersen.
  8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota do wypłaty naliczona za dany Zakup, powiększona o koszt odesłania Przedmiotu przez Kupującego oraz wysokość prowizji za Transakcję.
  9. Prowizje od Zakupów zakończonych reklamacją i zwrotem środków są zachowywane przez yestersen chyba, że yestersen postanowi inaczej.
  10. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu wynikającą z niedostarczenia nadanej przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Taką reklamację można zgłosić nie wcześniej niż w ciągu 21 dni od daty wysłania Przedmiotu.
  11. W celu dokonania reklamacji z tytułu niedostarczonej przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.
  12. Po otrzymaniu zgłoszenia o niedostarczonej przesyłce, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić Dostawcy reklamację tej przesyłki.
  13. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, wówczas Kupujący otrzyma zwrot środków, tj. wartość Przedmiotu i koszt wysyłki do Kupującego. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje yestersen.
  14. Prowizje od Zakupów zakończonych uznaną przez Dostawcę reklamacją z tytułu niedostarczonej przesyłki są zwracane przez yestersen chyba, że yestersen uzna inaczej.
  15. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Dostawcę w związku z zaginięciem przesyłki.
  16. W przypadku, gdy Sprzedający i Kupujący nie osiągną porozumienia w kwestii reklamacji, yestersen zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków z Transakcji do momentu potwierdzenia rozstrzygnięcia sporu przez obydwie ze stron.
 4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.
   2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.
   3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. Newsletter

 1. Nieodpłatna usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez yestersen, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Ofertach lub usługach dostępnych w Serwisie lub u zaufanych partnerów handlowych.
 2. Newsletter przesyłany jest przez yestersen do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali dokonali subskrypcji usługi Newsletter lub rejestracji w Serwisie i wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.
 3. Każdy Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 4. Oprócz Użytkowników Serwisu, z usługi Newsletter może skorzystać każdy odwiedzający Serwis, który dokonali subskrypcji w dowolny sposób. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej zrezygnować przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez ustawienia w Panelu Użytkownika.

8. Postanowienia końcowe

 1. Rola yestersen
  1. yestersen pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi.
  2. yestersen świadczy usługi na rzecz Sprzedających polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, umożliwieniu płatności oraz obsłudze klienta.
  3. Będąc pośrednikiem wykonującym czynności zmierzające do zawarcia przez Kupującego i Sprzedającego transakcji będącej umową sprzedaży, yestersen nie świadczy usługi płatniczej w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  4. yestersen nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności yestersen nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Przedmiotów w Ofertach Sprzedających, treść i rzetelność opisów Ofert oraz wzajemne roszczenia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
  5. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty za Zakup kartą płatniczą, yestersen ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie świadczonych przez siebie usług oraz bierze czynny udział w procesie reklamacyjnym jako pośrednik między Sprzedającym a Kupującym.
 2. Usunięcie Konta Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z Konta Użytkownika.
  2. yestersen może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec yestersen lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  3. yestersen zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu.
  4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Serwisie.
  5. Jeżeli Konto Użytkownika zostało usunięte decyzją yestersen, wówczas Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody yestersen. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe Konto Użytkownika zostanie usunięte.
 3. Czynności zabronione
  1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu (w szczególności zdjęć i opisów Przedmiotów przetwarzanych przez yestersen) bez uprzedniej zgody yestersen lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego yestersen bez uprzedniej zgody yestersen. Znak towarowy został zgłoszony pod numerem Z.459947 i zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej.
  3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów yestersen w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.
  4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 10.3.1 – 10.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.
 4. Zmiana Regulaminu
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną powiadomieni przez yestersen poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest usunąć konto użytkownika w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Nieusunięcie konta we wskazanym terminie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Załącznik 1: Regulamin kart podarunkowych i kodów rabatowych

 1. Nabywanie kart podarunkowych
  1. Karty Podarunkowe są emitowane przez yestersen.
  2. Użytkownik może nabyć od Serwisu Kartę Podarunkową.
  3. Karty Podarunkowe i Kody Rabatowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach.
  4. Karty Podarunkowe emitowane przez yestersen. Jeżeli nie są udostępniane w sposób, o którym mowa w pkt 1.3, mogą być nabywane przez Kupujących od yestersen za pośrednictwem Serwisu. W takim wypadku, pomiędzy yestersen i Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży Karty Podarunkowej, na podstawie której yestersen sprzedaje Użytkownikowi Kartę Podarunkową o wskazanej w Serwisie wartości i terminie ważności, zaś Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w Serwisie.
  5. Zawarcie umowy sprzedaży Karty Podarunkowej następuje z chwilą doręczenia yestersen zamówienia Karty Podarunkowej, które Kupujący może złożyć za pośrednictwem Serwisu przez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, po uprzednim dodaniu Karty Podarunkowej do koszyka.
  6. yestersen oświadcza, że
   1. Na procedurę zawarcia umowy sprzedaży składają się czynności wymienione w pkt 1.5.
   2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przesłane Kupującemu przez yestersen stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Karty Podarunkowej.
   3. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że przy zawarciu umowy sprzedaży Karty Podarunkowej podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym yestersen; w takim wypadku yestersen dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, że zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu)
   4. Umowa sprzedaży Karty Podarunkowej jest zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych akceptowany przez Użytkownika.
  7. Karta Podarunkowa może mieć postać fizyczną lub elektroniczną. yestersen zobowiązuje się przesłać ją na adres Kupującego (w przypadku gdy ma ona postać fizyczną) lub na adres poczty elektronicznej Kupującego (gdy ma ona postać elektroniczną) w terminie dwóch dni roboczych od chwili dokonania zapłaty przez Kupującego (w sposób podany w Serwisie) ceny podanej w Serwisie dla wybranej przez Kupującego Karty Podarunkowej
  8. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Prawo to jednak nie przysługuje Kupującemu jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego wykorzystał Kartę Podarunkową.
  9. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący otrzymał Kartę Podarunkową. W wypadku gdy w ramach jednej Umowy Sprzedaży Kupujący nabywa więcej niż jedną Kartę Podarunkową, a Karty Podarunkowe są dostarczane osobno, termin ten rozpoczyna bieg od dnia w którym Kupujący otrzymał ostatnią z Kart Podarunkowych.
  10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Kupujący musi poinformować yestersen o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez formularz reklamacji dostępny w Serwisie po zalogowaniu.
  11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej yestersen zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności a Karta Podarunkowa przesłana do Kupującego automatycznie traci ważność.
  13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że yestersen i Kupujący wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie; w każdym wypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Korzystanie z Kart Podarunkowych
  1. Każda Karta Podarunkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności oraz ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiających skorzystanie z karty przy zawarciu umowy sprzedaży.
  2. Ilekroć w umowie sprzedaży przewidziano obowiązek Kupującego polegający na zapłacie Ceny Całkowitej Kupujący może wykonać go w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w przeznaczonym do tego miejscu w ramach Serwisu
   1. Uiszczenie Ceny Całkowitej za pomocą Karty Podarunkowej w sposób określony w punkcie 2.2 zwalnia Kupującego ze zobowiązania wobec Sprzedającego, a yestersen odpowiada za to, że Sprzedający nie będzie od Kupującego dochodził zapłaty Ceny Całkowitej w części w jakiej uiszczona zostały Kartą Podarunkową i uzna taki sposób dokonania zapłaty.
  3. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jej opisie terminu ważności.
  4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
  5. Jeżeli Karta Podarunkowa ma wartość kwotową skorzystanie z niej w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.
  6. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Przedmiot została dokonana przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie Całkowitej uiszczonej przez niego za pomocą Karty Podarunkowej lub wartości nominalnej Karty Podarunkowej, jeżeli przewyższała ona Cenę Całkowitą. Okres ważności tak wydanej Karty Podarunkowej nie może być krótszy niż okres pomiędzy wykorzystaniem Karty Podarunkowej w celu zapłacenia należności wynikającej z Umowy Sprzedaży, od której odstąpiono i datą utraty ważności przez wykorzystaną Kartę Podarunkową.
  7. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jedną Kartę Podarunkową.
 3. Kody rabatowe
  1. Kod Rabatowy uprawnia Kupującego do otrzymania rabatu, przy czym rabat ten może dotyczyć wszystkich Sprzedających, wybranych Sprzedających (lub Sprzedającego) lub tylko wybranych Przedmiotów; rodzaj rabatu będzie określony w otrzymanym przez Kupującego opisie Kodu Rabatowego.
  2. Kody Rabatowe mogą być udostępniane Kupującym przez yestersen w celach promocyjnych.
  3. Kod Rabatowy stanowi ciąg znaków alfanumerycznych, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu Serwisu umożliwia Kupującemu uzyskanie rabatu. Wraz z Kodem Rabatowym Kupujący otrzyma informacje o jego wartości (nominalnej lub procentowej), terminie ważności a także o warunkach, jakie muszą zostać spełnione aby ten Kod Rabatowy mógł być wykorzystany, o ile takie warunki mają zastosowanie.
  4. Kod Rabatowy może być wykorzystany przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego w jego opisie terminu ważności.
  5. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
  6. Kod Rabatowy może być wykorzystany jednorazowo przez jednego użytkownika.
  7. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jeden Kod Rabatowy.
  8. Skorzystanie z Kodu Rabatowego polega na wpisaniu go przez Kupującego w odpowiedniej rubryce w Serwisie przy składaniu Zamówienia.
  9. Kod Rabatowy może mieć wartość procentową lub kwotową. Skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości procentowej prowadzi do obniżenia Ceny Przedmiotu o odsetek odpowiadający tej wartości, a skorzystanie z Kodu Rabatowego o wartości kwotowej prowadzi do obniżenia Ceny Przedmiotu o kwotę odpowiadającą jego wartości. Wyjątkiem są Kody Rabatowe dla których treść wiadomości przesłanej wraz z Kodem Rabatowym informuje, że prowadzą one do redukcji kosztów wysyłki.
  10. Jeżeli Kod Rabatowy ma wartość kwotową, skorzystanie z niego w celu zakupu Przedmiotu o cenie niższej niż ta wartość nie uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu różnicy lub otrzymania kolejnego Kodu Rabatowego.
  11. Jeżeli Kod Rabatowy może dotyczyć tylko wybranych Przedmiotów lub niektórych Sprzedających, Kupujący zostanie o tym poinformowany przy otrzymywaniu kodu.
  12. Jeżeli Kupujący wykonuje w części prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, przy zawarciu której skorzystał z Kodu Rabatowego, który przewidywał szczególne warunki uzyskania rabatu (takie jak np. minimalna Cena Całkowita Przedmiotów objętych Umową Sprzedaży), a wskutek skorzystania przez Kupującego z częściowego prawa odstąpienia warunki te nie są dalej spełnione, rabat nie będzie miał zastosowania, a Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu yestersen kwoty udzielonego rabatu. Rabat taki zostanie rozliczony pomiędzy Kupującym i yestersen w oparciu o dokonane przez nich ustalenia (które mogą obejmować w szczególności potrącenie kwoty rabatu z kwotą podlegającą zwrotowi na rzecz Kupującego w związku ze skorzystaniem przez niego z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży).
  13. Kodów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart podarunkowych.
  14. Kod rabatowy uprawniający do zniżki procentowej nie może być wykorzystany przy zakupie któregokolwiek z przedmiotów znajdujących się w Załączniku 1.2 aktualizowanym na bieżąco przez yestersen.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych i Kodów Rabatowych stanowi integralną część Regulaminu.